ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Preambulum

Hajmáné Szokol Sarolta E.V., mint az adatok kezelője, a tevékenységének működtetése során, felelős egyaránt a magánszemélyekre, illetve a gazdasági társaságokra vonatkozó adatok gyűjtését és felhasználási módját illetően.
Minden személyes adat feldolgozása az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban történik.
Hajmáné Szokol Sarolta E.V., mint Adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
Az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

A honlap tulajdonosa, kezelője

A honlap tulajdonosa és kezelője: Hajmáné Szokol Sarolta E.V.
E-mail: szoksa23@gmail.com
Telefon: +36 70 776 4551
Székhely: H-6400 Kiskunhalas, Práger Ábrahám utca 4.
Adószám: 76293285-1-23
EV nytsz.: 35333350
A weboldal címe: www.saroltaszokol.com

Adatkezelő közösségi oldalai
Tárhelyszolgáltató:

EZIT Kft. | H-1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

info@ezit.hu | www.ezit.hu

Tárhelyszolgáltató, mint Adatfeldolgozó

Az Ön adatait (az Önről készült fotókat, digitális formában) a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak Hajmáné Szokol Sarolta E.V., illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintettekről készült digitális fotók
Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Adatgyűjtés

A weboldalon a felhasználók személyes adat gyűjtése NEM történik, árajánlatkérés kizárólag a fent megadott e-mail címeken lehetséges. Az árajánlatkérő e-mail küldésével, az e-mail küldője hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám és cégnév) az árajánlat készítéséhez vagy időpontegyeztetéshez felhasználjam! Amennyiben nem jön létre megbízási szerződés, úgy az adatok nem kerülnek tárolásra, illetve további felhasználásra!

Szerződéskötés során rögzített személyes adatok

Név/cégnév, lakcím/székhely, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám, adószám, bankszámlaszám, képviselő neve (jogi személy esetén), telefonszám, e-mail cím.

Számlázás, mint Adatfelhasználás

Adatfelhasználó: Hajmáné Szokol Sarolta E.V.
Székhely: H-6400 Kiskunhalas, Práger Ábrahám utca 4.
E-mail: szoksa23@gmail.com
A tevékenység megnevezése: a megrendelésekhez kapcsolódó számlák kiállítása
Az adatkezelés célja: Hajmáné Szokol Sarolta E.V. által elvégzett munkákhoz és megrendelésekhez kapcsolódó számlák kiállítása
A kezelt adatok: megrendelő neve, címe, megrendelés tartalma, összege, fizetési feltételek
Tevékenység megnevezése: számlázás
A számla papír alapon vagy elektronikusan PDF-formátumban kerül átadásra.

Adattárolás szerződés létrejötte esetén

A szerződés létrejötte esetén személyes adatok e-mail cím, telefonszám, lakhely cím, számlázási cím jelszóval védett tárolón kerülnek tárolásra! Lezárt szerződés – számla kiállítás – után nem kerülnek további felhasználásra (pl. hírlevél, DM levél), kizárólag személyes kapcsolattartás esetén kerülnek felhasználásra.

Hozzászólások a honlapon

Az oldalon hozzászólásra kizárólag a blogposztok esetén, közösségi média link által van lehetőség (így adatgyűjtésre nem kerül sor), amennyiben észrevétele van kérem jelezze a fenti elérhetőségeken.

Adatmegosztás harmadik fél számára

A személyes adatok Hajmáné Szokol Sarolta E.V. által semmilyen módon nem kerülnek harmadik félnek való átadásra, megosztásra!

Fotó, mint személyes adat

A 2018. május 25-től alkalmazandó GDPR rendelet 4. cikk 1. és 2. pontja értelmében a természetes személyről készített fénykép személyes adat, így az ilyen fényképeket kezelő fotós szolgáltató adatkezelőnek minősül. Ezért megbízási szerződés létrejötte esetén a megbízó köteles írásban, vagy szóban tájékoztatni az eseményen résztvevőket, hogy az eseményen megbízott fotós szolgáltató dolgozik, így róluk fényképfelvétel készülhet, ami honlapon, közösségi médiában nyilvánosságra kerülhet! A résztvevők az eseményen való önkéntes megjelenéssel – ráutaló magatartással – jelzik, hogy a fentieket megértették és elfogadták! Ha ezzel kapcsolatban bármilyen probléma, vagy követelés felmerül azt a Megbízóval kell tisztázni. Ezzel kapcsolatban a a fotós szolgáltatónak semmilyen felelőssége nincs! Ha valamely résztvevő a fényképfelvétel elkészülte után nem szeretné a megjelenést, azt kérem írásban jelezni! Amennyiben a megjelenés után érkezik írásos jelzés a fotós szolgáltató köteles 3 napon belül a kérdéses fotót eltávolítani az adott felületről, de ezen túl a fotós szolgáltatóval szemben semmilyen egyéb követelés nem nyújtható be!
Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Az oldalon megjelenő fotók

Az oldalon kizárólag Hajmáné Szokol Sarolta E.V. által készített fotók jelennek meg, amelyek megjelenéséhez a fotón szereplők, vagy gyermekfotók esetén szülők, gondviselők írásban, vagy szóban hozzájárultak (szerződés, e-mail).

Fotó adattárolás, felhasználás

Az elkészült és a megrendelőnek átadott fotók adatmentés céljából 2 példányban, jelszóval titkosított adattárolókon kerülnek tárolásra maximum az esemény után 3 évig. A tárolt fotók csak és kizárólag a Megrendelőnek, Megbízónak kerülnek kiadásra amennyiben azt kéri (az esemény után max. 3 évig) , harmadik félnek nem kerülnek átadásra! A fotók kis felbontásban – amennyiben ehhez a megrendelő/megbízó hozzájárul – elektronikus prezentációs célra a fotós szolgáltató által felhasználhatók (táblagépen, vagy arra alkalmas telefonon). Ebben az esetben a fotók jelszóval védett felhőtárhelyen kerülnek tárolásra.

Személyes galériák

Az eseményen készült fotók a honlapon az esemény után 3 hónapig elérhetők jelszóval védett galériában (amennyiben a Megrendelő/ Megbízó igényli ezt a lehetőséget), kis felbontásban, vízjelezve. A galéria elérhetősége (link/jelszó) kizárólag a Megrendelőnek/Megbízónak kerül átadásra az általa megadott e-mail címre. A galéria elérhetőségének további megosztása miatt a fotós szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a galéria elérhetősége, vagy a galériában szereplő fotók illetéktelen kezekbe kerülnek, azt azonnal kérem jelezni, hogy a megfelelő lépéseket meg tudjam tenni (jelszó változtatás, galéria törlés).

GDPR Alapfogalmak és szabályok

GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Adatkezelési tájékoztató: Az Adatkezelő jelen tájékoztatója .

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Megrendelő: az adatkezelő szolgáltatását igénybevevő, és ezen szolgáltatásra az adatkezelővel szerződést kötő személy.

Cookie-k („sütik”)
A Honlapra történő belépéssel, ha ezt az Érintett (látogató) által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt az Érintett az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyta, a Honlap automatikusan elmenthet információkat az Érintett böngészésre használta eszközéről (PC, táblagép, okostelefon, hordozható okoseszköz), illetve azon ilyen célból ún. számítógépes sütiket („cookie”) vagy más hasonló programokat helyezhet el.
A cookie egy olyan file, amely akkor kerül(het) az eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A cookiek több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók, így pl.: információt gyűjtenek a látogatóról/eszközéről, vagy megjegyzik a látogató egyéni beállításait.
A cookiek megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a böngészés a látogató számára igazi webes élményt és hatékony információ keresést jelentsen, továbbá biztosítják a honlap üzemeltetőjének az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. A cookiek használatának elfogadása és engedélyezése nem kötelező, illetve a korábban megadott hozzájárulás a böngészésre használt eszköz böngészőjének beállításain keresztül visszavonható.
Ezen cookiek önmagukba nem tudják a látogató személyét beazonosítani.

Honlapunk által használt harmadik fél általi cookiek:
Google Analytics szolgáltatása

A Google Analytics cookiekkal kapcsolatos további tudnivalókról itt tájékozódhat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott e-mail elérhetőségen keresztül tájékoztatást kérhet, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelem. Az Ön kérelmére legfeljebb 15 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.

A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott e-mail elérhetőségen keresztül kérheti, hogy valamely adatát módosítsam. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül intézkedem, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.

A törléshez való jog
Ön a megadott e-mail elérhetőségen keresztül kérheti adatának törlését. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül intézkedem, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.

A zároláshoz való jog
Ön a megadott e-mail elérhetőségen keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül intézkedem, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.

A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott e-mail elérhetőségen keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálom, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozok, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatom. A tiltakozás lehet általános jellegű, vagy konkrét esetre vonatkozó.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítsen a megadott e-mail elérhetőségen keresztül, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat @ naih.hu

 

Közösségi oldalak
A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet, referenciát – fotókat és ezekből készült válogatásokat, albumokat – közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak. A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például: Facebook, Instagram.
A közösségi média megjelenési formái lehetnek visszajelzések, nyilvános beszédek, digitális fotók és ezekből készült válogatások, albumok, termékek és/vagy szolgáltatások ismertetése.
A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek a teljesség igénye nélkül: fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb. A fentiek alapján a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.
Az érintettek köre: valamennyi, a közösségi oldalak bármelyikére regisztrált felhasználó (ezen belül kiemelten a szerződött ügyfelek).
Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap és az adatkezelő tevékenységének népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, kifejezett hozzájárulása.
Az adatok tárolási módja: elektronikus. Abban az esetben, amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa.